Back to bug 13399

Who When What Removed Added
tmisilo 2015-02-28 03:46:59 UTC CC misilot
tmisilo 2015-03-13 20:36:31 UTC Status NEW Needs Signoff
veron 2015-03-16 15:15:17 UTC Status Needs Signoff Patch doesn't apply
CC veron
veron 2015-03-16 15:15:51 UTC Version 3.18 master
mtompset 2015-04-06 22:48:58 UTC Status Patch doesn't apply Needs Signoff
mtompset 2015-04-06 22:49:00 UTC Attachment #36242 Attachment is obsolete 0 1
mtompset 2015-04-06 22:50:18 UTC CC mtompset
jonathan.druart+koha 2015-04-13 13:37:11 UTC CC jonathan.druart
jonathan.druart+koha 2015-04-13 13:37:18 UTC Status Needs Signoff Failed QA
mtompset 2015-04-14 01:51:50 UTC Attachment #37783 Attachment is obsolete 0 1
mtompset 2015-04-14 02:00:23 UTC Patch complexity --- Small patch
Status Failed QA Needs Signoff
mtompset 2015-04-14 02:00:25 UTC Attachment #37532 Attachment is obsolete 0 1
Attachment #37784 Attachment is obsolete 0 1
katrin.fischer 2015-04-14 05:34:41 UTC CC katrin.fischer
katrin.fischer 2015-04-14 05:34:50 UTC Status Needs Signoff In Discussion

Back to bug 13399